PODMÍNKY POSKYTNUTÍ SLUŽBY

Poslední aktualizace 14. března 2024

SOUHLAS S NAŠIMI PRÁVNÍMI PODMÍNKAMI

Jsme TJ Sokol Poruba z.s. (dále jen "společnost", "my", "nás", "naše").

Provozujeme webové stránky https://prihlaska.taborsokol.cz (dále jen "stránky"), jakož i veškeré další související produkty a služby, které odkazují na tyto právní podmínky nebo na ně odkazují (dále jen "právní podmínky") (společně dále jen "služby").

Přihlašovací systém pro příměstské tábory TJ Sokol Poruba.

Můžete nás kontaktovat telefonicky na čísle +420739707333, e-mailem na adrese info@sokolporuba.cz nebo poštou na adrese Vřesinská 121/97, Ostrava 70800, Česká republika.

Tyto právní podmínky představují právně závaznou dohodu uzavřenou mezi vámi, ať už osobně nebo jménem právnické osoby (dále jen "vy"), a TJ Sokol Poruba z.s., týkající se vašeho přístupu ke službám a jejich využívání. Souhlasíte s tím, že přístupem ke Službám jste si přečetli všechny tyto Právní podmínky, porozuměli jste jim a souhlasíte s jejich dodržováním. POKUD NESOUHLASÍTE SE VŠEMI TĚMITO PRÁVNÍMI PODMÍNKAMI, JE VÁM VÝSLOVNĚ ZAKÁZÁNO SLUŽBY POUŽÍVAT A MUSÍTE JE OKAMŽITĚ PŘESTAT POUŽÍVAT.

Doplňkové podmínky nebo dokumenty, které mohou být čas od času zveřejněny ve službách, jsou tímto výslovně začleněny do těchto podmínek formou odkazu. Vyhrazujeme si právo podle vlastního uvážení tyto právní podmínky čas od času měnit nebo upravovat. Na veškeré změny vás upozorníme aktualizací data "Poslední aktualizace" těchto právních podmínek a vy se vzdáváte práva na konkrétní upozornění na každou takovou změnu. Je vaší odpovědností tyto Právní podmínky pravidelně kontrolovat, abyste byli o aktualizacích informováni. Změny v revidovaných právních podmínkách se na vás budou vztahovat a bude se mít za to, že jste se s nimi seznámili a že jste je přijali, pokud budete pokračovat v používání Služeb po datu zveřejnění takových revidovaných právních podmínek.

Služby jsou určeny pro uživatele starší 18 let. Osobám mladším 18 let není dovoleno Služby používat ani se v nich registrovat.

Doporučujeme vám vytisknout si kopii těchto Právních podmínek pro vlastní potřebu.

OBSAH

 1. NAŠE SLUŽBY

 2. PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

 3. PROHLÁŠENÍ UŽIVATELE

 4. REGISTRACE UŽIVATELE

 5. NÁKUPY A PLATBY

 6. POLICIE

 7. ZAKÁZANÉ ČINNOSTI

 8. PŘÍSPĚVKY GENEROVANÉ UŽIVATELI

 9. LICENCE K PŘÍSPĚVKŮM

 10. POKYNY PRO RECENZE

 11. SOCIÁLNÍ MÉDIA

 12. WEBOVÉ STRÁNKY A OBSAH TŘETÍCH STRAN

 13. SPRÁVA SLUŽEB

 14. ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 15. PORUŠOVÁNÍ AUTORSKÝCH PRÁV

 16. DOBA PLATNOSTI A UKONČENÍ

 17. ZMĚNY A PŘERUŠENÍ

 18. ROZHODNÉ PRÁVO

 19. ŘEŠENÍ SPORŮ

 20. OPRAVY

 21. VYJÁDŘENÍ

 22. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

 23. ODŠKODNĚNÍ

 24. ÚDAJE O UŽIVATELI

 25. ELEKTRONICKÁ KOMUNIKACE, TRANSAKCE A PODPISY

 26. RŮZNÉ

 27. KONTAKTUJTE NÁS

 28. NAŠE SLUŽBY

Informace poskytované při používání Služeb nejsou určeny k distribuci nebo použití jakoukoli osobou nebo subjektem v jakékoli jurisdikci nebo zemi, kde by taková distribuce nebo použití byly v rozporu se zákonem nebo nařízením nebo které by nás v takové jurisdikci nebo zemi vystavily jakékoli registrační povinnosti. Osoby, které se rozhodnou přistupovat ke Službám z jiných míst, tak proto činí z vlastní iniciativy a jsou výhradně odpovědné za dodržování místních zákonů, pokud a v jakém rozsahu se na ně místní zákony vztahují.

 1. PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

Naše duševní vlastnictví

Jsme vlastníkem nebo nabyvatelem licence na veškerá práva duševního vlastnictví našich Služeb, včetně veškerého zdrojového kódu, databází, funkcí, softwaru, návrhů webových stránek, zvuku, videa, textu, fotografií a grafiky ve Službách (souhrnně "Obsah"), jakož i ochranných známek, servisních značek a log v nich obsažených (dále jen "Značky").

Náš Obsah a Značky jsou chráněny zákony o autorských právech a ochranných známkách (a různými dalšími právy duševního vlastnictví a zákony o nekalé soutěži) a smlouvami ve Spojených státech a po celém světě.

Obsah a Značky jsou poskytovány ve Službách nebo jejich prostřednictvím "TAK, JAK JSOU", pouze pro vaše osobní, nekomerční použití.

Vaše používání našich Služeb

Za předpokladu, že dodržujete tyto právní podmínky, včetně níže uvedené části "ZAKÁZANÉ ČINNOSTI", vám udělujeme nevýhradní, nepřenosnou a odvolatelnou licenci na: přístup ke službám; a stahovat nebo tisknout kopie jakékoli části Obsahu, ke kterému jste řádně získali přístup. výhradně pro vaše osobní, nekomerční použití.

S výjimkou případů uvedených v této části nebo jinde v našich právních podmínkách nesmí být žádná část Služeb ani žádný Obsah nebo Značky kopírovány, reprodukovány, sdružovány, znovu publikovány, nahrávány, zveřejňovány, veřejně vystavovány, kódovány, překládány, přenášeny, distribuovány, prodávány, licencovány nebo jinak využívány pro jakékoli komerční účely bez našeho výslovného předchozího písemného souhlasu.

Pokud si přejete využívat Služby, Obsah nebo Značky jinak, než jak je uvedeno v této části nebo jinde v našich právních podmínkách, adresujte svůj požadavek na adresu: info@sokolporuba.cz. Pokud vám někdy udělíme povolení zveřejnit, reprodukovat nebo veřejně vystavit jakoukoli část našich Služeb nebo Obsahu, musíte nás označit jako vlastníky nebo poskytovatele licence na Služby, Obsah nebo Značky a zajistit, aby se při zveřejňování, reprodukci nebo vystavování našeho Obsahu objevilo nebo bylo viditelné jakékoli upozornění na autorská práva nebo vlastnická práva.

Vyhrazujeme si veškerá práva, která vám nebyla výslovně udělena ke službám, obsahu a značkám.

Jakékoli porušení těchto práv duševního vlastnictví bude představovat podstatné porušení našich právních podmínek a vaše právo používat naše Služby bude okamžitě ukončeno.

Vaše podání a příspěvky

Před použitím našich Služeb si prosím pečlivě prostudujte tuto část a část "ZAKÁZANÉ ČINNOSTI", abyste porozuměli (a) právům, která nám dáváte, a (b) povinnostem, které máte, když prostřednictvím Služeb zveřejníte nebo nahrajete jakýkoli obsah.

Příspěvky: Přímým zasláním jakéhokoli dotazu, komentáře, návrhu, nápadu, zpětné vazby nebo jiných informací o Službách ("Příspěvky") souhlasíte s tím, že na nás převádíte veškerá práva duševního vlastnictví k takovým Příspěvkům. Souhlasíte s tím, že nám toto Podání náleží a že jsme oprávněni k jeho neomezenému použití a šíření za jakýmkoli zákonným účelem, komerčním i jiným, bez uznání nebo náhrady pro vás.

Příspěvky: Služby vás mohou vyzývat k chatování, přispívání nebo účasti na blozích, diskusních fórech, online fórech a dalších funkcích, během nichž můžete vytvářet, odesílat, zveřejňovat, zobrazovat, přenášet, publikovat, distribuovat nebo vysílat obsah a materiály nám nebo prostřednictvím Služeb, mimo jiné včetně textu, písemností, videa, zvuku, fotografií, hudby, grafiky, komentářů, recenzí, návrhů hodnocení, osobních informací nebo jiných materiálů ("Příspěvky"). Za Příspěvek se považuje také jakýkoli Příspěvek, který je veřejně zveřejněn.

Berete na vědomí, že Příspěvky mohou být zobrazeny ostatními uživateli Služeb a případně prostřednictvím webových stránek třetích stran.

Když zveřejníte Příspěvky, udělujete nám licenci (včetně použití vašeho jména, ochranných známek a log): Zveřejněním jakýchkoli Příspěvků nám udělujete neomezené, neomezené, neodvolatelné, trvalé, nevýhradní, převoditelné, bezplatné, plně zaplacené celosvětové právo a licenci na: používat, kopírovat, reprodukovat, distribuovat, prodávat, přeprodávat, publikovat, vysílat, přejmenovávat, ukládat, veřejně předvádět, veřejně vystavovat, přeformátovávat, překládat, pořizovat výňatky (celé nebo jejich části) a využívat vaše Příspěvky (včetně, mimo jiné, vaší podoby, jména a hlasu) pro jakékoli komerční, reklamní nebo jiné účely, připravovat odvozená díla z vašich Příspěvků nebo je začleňovat do jiných děl a poskytovat sublicence k licencím uděleným v této části. Naše použití a šíření může probíhat v jakýchkoli mediálních formátech a prostřednictvím jakýchkoli mediálních kanálů.

Tato licence zahrnuje naše použití vašeho jména, názvu společnosti a názvu franšízy, podle potřeby, a všech ochranných známek, známek služeb, obchodních názvů, log a osobních a komerčních obrázků, které poskytnete.

Jste odpovědní za to, co zveřejníte nebo nahrajete: Odesláním příspěvků a/nebo zveřejněním příspěvků prostřednictvím kterékoli části služeb nebo zpřístupněním příspěvků prostřednictvím služeb propojením vašeho účtu prostřednictvím služeb s jakýmkoli vaším účtem na sociální síti, odpovídáte za to, že potvrzujete, že jste si přečetli a souhlasíte s našimi "ZAKÁZANÝMI ČINNOSTMI" a nebudete prostřednictvím Služeb zveřejňovat, odesílat, zveřejňovat, nahrávat ani přenášet žádné Příspěvky, které jsou nezákonné, obtěžující, nenávistné, škodlivé, hanlivé, obscénní, šikanující, urážlivé, diskriminační, ohrožující jakoukoli osobu nebo skupinu, sexuálně explicitní, nepravdivé, nepřesné, klamavé nebo zavádějící; v rozsahu přípustném podle platných právních předpisů se vzdát veškerých morálních práv k jakémukoli takovému příspěvku a/nebo příspěvku; ručíte za to, že všechny takové Příspěvky jsou vaše originální nebo že máte potřebná práva a licence k jejich předložení a že jste plně oprávněni nám poskytnout výše uvedená práva ve vztahu k vašim Příspěvkům a / nebo Příspěvkům; a zaručujete a prohlašujete, že vaše Příspěvky a/nebo Podání nepředstavují důvěrné informace. Za své Příspěvky a/nebo Podání nesete výhradní odpovědnost a výslovně souhlasíte s tím, že nám uhradíte veškeré ztráty, které nám mohou vzniknout v důsledku porušení (a) tohoto oddílu, (b) práv duševního vlastnictví třetí strany nebo (c) platných právních předpisů.

Váš Obsah můžeme odstranit nebo upravit: Přestože nejsme povinni sledovat žádné Příspěvky, máme právo kdykoli bez předchozího upozornění odstranit nebo upravit jakýkoli Příspěvek, pokud jej podle našeho rozumného názoru považujeme za škodlivý nebo porušující tyto Právní podmínky. Pokud takové Příspěvky odstraníme nebo upravíme, můžeme také pozastavit nebo zablokovat váš účet a nahlásit vás úřadům.

Porušení autorských práv

Respektujeme práva duševního vlastnictví ostatních. Pokud se domníváte, že jakýkoli materiál dostupný ve Službách nebo jejich prostřednictvím porušuje autorská práva, která vlastníte nebo nad nimiž máte kontrolu, neprodleně se podívejte na níže uvedenou část "Porušování autorských práv".

 1. PROHLÁŠENÍ UŽIVATELE

Používáním Služeb prohlašujete a zaručujete, že: (1) všechny registrační informace, které poskytnete, budou pravdivé, přesné, aktuální a úplné; (2) budete udržovat přesnost těchto informací a v případě potřeby tyto registrační informace neprodleně aktualizovat; (3) jste způsobilí k právním úkonům a souhlasíte s dodržováním těchto právních podmínek; (4) nejste nezletilí v jurisdikci, ve které máte bydliště; (5) nebudete přistupovat ke Službám prostřednictvím automatizovaných nebo nelidských prostředků, ať už prostřednictvím bota, skriptu nebo jinak; (6) nebudete používat Služby k žádnému nezákonnému nebo neoprávněnému účelu; a (7) vaše používání Služeb nebude porušovat žádný platný zákon nebo předpis.

Pokud poskytnete jakékoli nepravdivé, nepřesné, neaktuální nebo neúplné informace, máme právo pozastavit nebo zrušit váš účet a odmítnout jakékoli současné nebo budoucí používání Služeb (nebo jakékoli jejich části).

 1. REGISTRACE UŽIVATELE

Pro používání Služeb můžete být požádáni o registraci. Souhlasíte s tím, že budete své heslo uchovávat v tajnosti a budete zodpovědní za veškeré použití svého účtu a hesla. Vyhrazujeme si právo odstranit, odvolat nebo změnit vámi zvolené uživatelské jméno, pokud podle našeho uvážení zjistíme, že je nevhodné, obscénní nebo jinak závadné.

 1. NÁKUPY A PLATBY

Přijímáme následující formy plateb:

Souhlasíte s tím, že budete poskytovat aktuální, úplné a přesné informace o nákupu a účtu pro všechny nákupy uskutečněné prostřednictvím Služeb. Dále souhlasíte s tím, že budete neprodleně aktualizovat informace o účtu a platbě, včetně e-mailové adresy, způsobu platby a data ukončení platnosti platební karty, abychom mohli dokončit vaše transakce a v případě potřeby vás kontaktovat. K ceně nákupů bude připočtena daň z prodeje, pokud to budeme považovat za nutné. Ceny můžeme kdykoli změnit. Všechny platby se provádějí v českých korunách.

Souhlasíte s tím, že uhradíte veškeré poplatky za nákupy podle aktuálně platných cen a případné poplatky za dopravu, a zmocňujete nás k tomu, abychom při zadání objednávky tyto částky účtovali vámi zvolenému poskytovateli platebních služeb. Vyhrazujeme si právo opravit případné chyby nebo omyly v cenách, a to i v případě, že jsme již požádali o platbu nebo ji obdrželi.

Vyhrazujeme si právo odmítnout jakoukoli objednávku zadanou prostřednictvím Služeb. Dle vlastního uvážení můžeme omezit nebo zrušit množství zakoupené na osobu, domácnost nebo objednávku. Tato omezení mohou zahrnovat objednávky zadané stejným zákaznickým účtem nebo pod stejným zákaznickým účtem, stejným způsobem platby a/nebo objednávky, které používají stejnou fakturační nebo dodací adresu. Vyhrazujeme si právo omezit nebo zakázat objednávky, které se podle našeho vlastního uvážení jeví jako objednávky podané dealery, prodejci nebo distributory.

 1. POLICIE

Před nákupem si prosím prostudujte naše Zásady vracení zboží zveřejněné na stránkách Služeb.

 1. ZAKÁZANÉ ČINNOSTI

Ke Službám nesmíte přistupovat ani je používat k jiným účelům, než ke kterým Služby zpřístupňujeme. Služby nelze používat v souvislosti s jakýmikoli komerčními aktivitami s výjimkou těch, které jsou námi výslovně podpořeny nebo schváleny.

Jako uživatel Služeb se zavazujete, že nebudete: Systematicky získávat data nebo jiný obsah ze Služeb za účelem vytvoření nebo sestavení, přímo nebo nepřímo, sbírky, kompilace, databáze nebo adresáře bez našeho písemného souhlasu. Podvádět, klamat nebo uvádět v omyl nás i ostatní uživatele, zejména při pokusech o získání citlivých informací o účtu, jako jsou uživatelská hesla. Obcházet, vypínat nebo jinak zasahovat do bezpečnostních funkcí Služeb, včetně funkcí, které zabraňují nebo omezují používání nebo kopírování jakéhokoli Obsahu nebo vynucují omezení používání Služeb a/nebo Obsahu v nich obsaženého. Znevažovat, špinit nebo jinak poškozovat podle našeho názoru nás a/nebo Služby. Používat jakékoli informace získané ze Služeb za účelem obtěžování, zneužívání nebo poškozování jiné osoby. Nevhodně využívat naše služby podpory nebo podávat falešná hlášení o zneužití nebo nevhodném chování. Používat Služby způsobem, který není v souladu s platnými zákony nebo předpisy. Neoprávněně vytvářet rámce nebo odkazy na Služby.

Nahrávat nebo přenášet (nebo se pokoušet nahrávat nebo přenášet) viry, trojské koně nebo jiný materiál, včetně nadměrného používání velkých písmen a rozesílání spamu (nepřetržité zasílání opakujícího se textu), který narušuje nerušené používání a užívání Služeb jakoukoli stranou nebo upravuje, poškozuje, narušuje, mění nebo narušuje používání, vlastnosti, funkce, provoz nebo údržbu Služeb. Zapojovat se do jakéhokoli automatizovaného používání systému, například pomocí skriptů k odesílání komentářů nebo zpráv nebo pomocí jakýchkoli nástrojů pro dolování dat, robotů nebo podobných nástrojů pro sběr a extrakci dat. Odstraňovat z jakéhokoli obsahu upozornění na autorská nebo jiná vlastnická práva. Pokoušet se vydávat za jiného uživatele nebo osobu nebo používat uživatelské jméno jiného uživatele. Nahrávat nebo přenášet (nebo se pokoušet nahrávat nebo přenášet) jakýkoli materiál, který funguje jako pasivní nebo aktivní mechanismus sběru nebo přenosu informací, mimo jiné včetně jasných grafických výměnných formátů ("gifů"), pixelů 1×1, webových chyb, souborů cookie nebo jiných podobných zařízení (někdy označovaných jako "spyware" nebo "mechanismy pasivního sběru" nebo "pcms"). narušovat, rušit nebo nepřiměřeně zatěžovat Služby nebo sítě či služby připojené ke Službám. Obtěžovat, obtěžovat, zastrašovat nebo vyhrožovat některému z našich zaměstnanců nebo zástupců, kteří se podílejí na poskytování jakékoli části Služeb. Pokoušet se obejít jakákoli opatření Služeb, která mají zabránit nebo omezit přístup ke Službám nebo jakékoli jejich části. Kopírovat nebo upravovat software Služeb, mimo jiné včetně Flash, PHP, HTML, JavaScript nebo jiného kódu. S výjimkou případů povolených platnými právními předpisy dešifrovat, dekompilovat, rozebírat nebo zpětně analyzovat jakýkoli software, který je součástí Služeb nebo je jakýmkoli způsobem jejich součástí. S výjimkou případů, které mohou být výsledkem standardního použití vyhledávače nebo internetového prohlížeče, používat, spouštět, vyvíjet nebo distribuovat jakýkoli automatizovaný systém, mimo jiné včetně jakéhokoli pavouka, robota, podvodného nástroje, škrabáku nebo offline čtečky, který přistupuje ke Službám, nebo používat či spouštět jakýkoli neautorizovaný skript nebo jiný software. Využívat nákupního agenta nebo nákupního zprostředkovatele k provádění nákupů v rámci Služeb. Jakékoli neoprávněné využívání Služeb, včetně shromažďování uživatelských jmen a/nebo e-mailových adres uživatelů elektronickými nebo jinými prostředky za účelem zasílání nevyžádaných e-mailů nebo vytváření uživatelských účtů automatizovanými prostředky nebo pod falešnými záminkami. Používat Služby v rámci snahy konkurovat nám nebo jinak využívat Služby a/nebo obsah k jakémukoli výdělečnému úsilí nebo komerčnímu podnikání. Používat Služby k inzerci nebo nabízení prodeje zboží a služeb. Prodávat nebo jinak převádět svůj profil.

 1. PŘÍSPĚVKY GENEROVANÉ UŽIVATELI

Služby vás mohou vyzývat k chatování, přispívání nebo účasti na blozích, diskusních fórech, online fórech a dalších funkcích a mohou vám poskytovat možnost vytvářet, odesílat, zveřejňovat, zobrazovat, přenášet, předvádět, publikovat, distribuovat nebo vysílat obsah a materiály nám nebo ve Službách, mimo jiné včetně textů, písemností, videí, zvuků, fotografií, grafiky, komentářů, návrhů nebo osobních informací či jiných materiálů (souhrnně "Příspěvky"). Příspěvky mohou být zobrazeny ostatními uživateli Služeb a prostřednictvím webových stránek třetích stran. S Příspěvky, které předáte, proto může být nakládáno jako s nedůvěrnými a nechráněnými. Když vytvoříte nebo zpřístupníte jakýkoli Příspěvek, prohlašujete a zaručujete, že: Vytvoření, distribuce, přenos, veřejné vystavení nebo předvedení a zpřístupnění, stahování nebo kopírování vašich Příspěvků neporušuje a nebude porušovat vlastnická práva, mimo jiné včetně autorských práv, patentů, ochranných známek, obchodního tajemství nebo morálních práv jakékoli třetí strany. Jste tvůrcem a vlastníkem nebo máte potřebné licence, práva, souhlasy, uvolnění a povolení k používání a k oprávnění nás, Služeb a ostatních uživatelů Služeb používat vaše Příspěvky jakýmkoli způsobem, který předpokládají Služby a tyto Právní podmínky. Máte písemný souhlas, uvolnění a/nebo povolení každé identifikovatelné fyzické osoby ve vašich Příspěvcích k použití jména nebo podobizny každé takové identifikovatelné fyzické osoby, abyste umožnili zařazení a použití vašich Příspěvků jakýmkoli způsobem, který předpokládají Služby a tyto Právní podmínky. Vaše Příspěvky nejsou nepravdivé, nepřesné nebo zavádějící. Vaše Příspěvky nejsou nevyžádanou nebo neoprávněnou reklamou, propagačními materiály, pyramidovými schématy, řetězovými dopisy, spamem, hromadnými zásilkami ani jinými formami nabádání.

Vaše příspěvky nejsou obscénní, oplzlé, lascivní, oplzlé, násilné, obtěžující, pomlouvačné, hanlivé nebo jinak závadné (podle našeho uvážení). Vaše příspěvky nikoho nezesměšňují, nezesměšňují, neznevažují, nezastrašují ani nezneužívají. Vaše Příspěvky nejsou používány k obtěžování nebo vyhrožování (v právním smyslu těchto pojmů) jiné osobě a k propagaci násilí vůči konkrétní osobě nebo skupině osob. Vaše Příspěvky neporušují žádný platný zákon, nařízení nebo předpis. Vaše příspěvky neporušují práva na soukromí nebo publicitu žádné třetí strany. Vaše Příspěvky neporušují žádný platný zákon týkající se dětské pornografie nebo jinak určený k ochraně zdraví nebo blaha nezletilých. Vaše Příspěvky neobsahují žádné urážlivé komentáře, které by souvisely s rasou, národností, pohlavím, sexuálními preferencemi nebo fyzickým postižením. Vaše Příspěvky jinak neporušují žádné ustanovení těchto právních podmínek ani žádný platný zákon či nařízení, ani neodkazují na materiál, který je v rozporu s těmito podmínkami. Jakékoli používání Služeb v rozporu s výše uvedeným porušuje tyto Právní podmínky a může mít mimo jiné za následek ukončení nebo pozastavení vašich práv na používání Služeb.

 1. LICENCE NA PŘÍSPĚVKY

Zveřejněním svých Příspěvků v jakékoli části Služeb nebo zpřístupněním Příspěvků ve Službách propojením svého účtu ze Služeb s jakýmkoli svým účtem na sociální síti nám automaticky udělujete a prohlašujete a zaručujete, že máte právo nám udělit neomezené, neomezené, neodvolatelné, trvalé, nevýhradní, převoditelné, bezplatné, plně placené, celosvětové právo a licenci k hostování, používání, kopírování, reprodukci, zveřejňovat, prodávat, přeprodávat, publikovat, vysílat, přejmenovávat, archivovat, ukládat, ukládat do mezipaměti, veřejně předvádět, veřejně vystavovat, přeformátovávat, překládat, přenášet, pořizovat výňatky (celé nebo jejich části) a distribuovat takové Příspěvky (včetně, mimo jiné, vaší podoby a hlasu) za jakýmkoli komerčním, reklamním nebo jiným účelem a připravovat z nich odvozená díla nebo je začleňovat do jiných děl a udělovat a povolovat podlicence k výše uvedeným činnostem. K použití a šíření může docházet v jakýchkoli mediálních formátech a prostřednictvím jakýchkoli mediálních kanálů.

Tato licence se vztahuje na jakoukoli formu, médium nebo technologii, která je nyní známá nebo bude vyvinuta v budoucnu, a zahrnuje naše použití vašeho jména, názvu společnosti a názvu franšízy, podle potřeby, a všech ochranných známek, servisních známek, obchodních názvů, log a osobních a komerčních obrázků, které poskytnete. Vzdáváte se všech morálních práv k vašim příspěvkům a zaručujete, že morální práva k vašim příspěvkům nebyla uplatněna jinak.

K vašim Příspěvkům neuplatňujeme žádné vlastnické právo. Vy si ponecháváte plné vlastnictví všech svých Příspěvků a veškerých práv duševního vlastnictví nebo jiných vlastnických práv spojených s vašimi Příspěvky. Nejsme odpovědní za žádná prohlášení nebo prohlášení ve vašich Příspěvcích, které jste poskytli v jakékoli oblasti Služeb. Za své Příspěvky do Služeb nesete výhradní odpovědnost a výslovně souhlasíte s tím, že nás zbavujete veškeré odpovědnosti a zdržíte se jakýchkoli právních kroků vůči nám v souvislosti s vašimi Příspěvky.

Máme právo dle vlastního uvážení (1) upravovat, redigovat nebo jinak měnit jakékoli Příspěvky; (2) přeřazovat jakékoli Příspěvky do vhodnějších kategorií a umisťovat je na vhodnější místa ve Službách; a (3) kdykoli a z jakéhokoli důvodu předběžně prověřit nebo odstranit jakékoli Příspěvky, a to bez předchozího upozornění. Nejsme povinni sledovat vaše Příspěvky.

 1. POKYNY PRO HODNOCENÍ

Ve Službách vám můžeme poskytnout oblasti, kde můžete zanechat recenze nebo hodnocení. Při zveřejňování recenzí musíte splňovat následující kritéria: (1) měli byste mít s hodnocenou osobou/subjektem přímou zkušenost; (2) vaše recenze by neměly obsahovat urážlivé nadávky ani hanlivé, rasistické, urážlivé nebo nenávistné výrazy; (3) vaše recenze by neměly obsahovat diskriminační odkazy na základě náboženství, rasy, pohlaví, národnosti, věku, rodinného stavu, sexuální orientace nebo zdravotního postižení; (4) vaše recenze by neměly obsahovat odkazy na nezákonnou činnost; (5) pokud zveřejňujete negativní recenze, neměli byste být spojováni s konkurencí; (6) neměli byste činit žádné závěry ohledně zákonnosti jednání; (7) nesmíte zveřejňovat žádná nepravdivá nebo zavádějící prohlášení; a (8) nesmíte organizovat kampaň, která by ostatní nabádala ke zveřejňování recenzí, ať už pozitivních nebo negativních.

Recenze můžeme přijmout, odmítnout nebo odstranit podle vlastního uvážení. Nemáme žádnou povinnost recenze prověřovat nebo mazat, a to ani v případě, že někdo považuje recenze za nevhodné nebo nepřesné. Recenze nejsou námi schvalovány a nemusí nutně vyjadřovat naše názory ani názory našich přidružených společností nebo partnerů. Nepřebíráme odpovědnost za žádnou recenzi ani za žádné nároky, závazky nebo ztráty vyplývající z recenzí. Zveřejněním recenze nám tímto udělujete trvalé, nevýhradní, celosvětové, bezplatné, plně hrazené, převoditelné a sublicencovatelné právo a licenci k reprodukci, úpravám, překladům, přenosu jakýmikoli prostředky, zobrazování, provádění a/nebo distribuci veškerého obsahu týkajícího se recenze.

 1. SOCIÁLNÍ MÉDIA

V rámci funkčnosti Služeb můžete propojit svůj účet s online účty, které máte u poskytovatelů služeb třetích stran (každý takový účet dále jen "účet třetí strany"), a to buď: (1) poskytnutím přihlašovacích údajů k účtu třetí strany prostřednictvím Služeb, nebo (2) umožněním přístupu k vašemu účtu třetí strany, jak to umožňují příslušné podmínky, kterými se řídí používání každého účtu třetí strany. Prohlašujete a zaručujete, že jste oprávněni nám sdělit své přihlašovací údaje k účtu třetí strany a/nebo nám umožnit přístup k vašemu účtu třetí strany, aniž byste porušili jakékoli podmínky, jimiž se řídí vaše používání příslušného účtu třetí strany, a aniž byste nás zavazovali k placení jakýchkoli poplatků nebo nás zavazovali k jakýmkoli omezením používání, která ukládá poskytovatel služeb třetí strany účtu třetí strany. Tím, že nám poskytnete přístup k jakýmkoli účtům třetích stran, berete na vědomí, že (1) můžeme přistupovat k jakémukoli obsahu, který jste poskytli a uložili na svůj účet třetí strany ("obsah sociální sítě"), zpřístupnit jej a uložit (pokud je to relevantní) tak, aby byl dostupný ve službách a prostřednictvím služeb prostřednictvím vašeho účtu, mimo jiné včetně jakýchkoli seznamů přátel, a (2) můžeme odesílat a přijímat z vašeho účtu třetí strany další informace v rozsahu, o kterém jste informováni při propojení svého účtu s účtem třetí strany. V závislosti na účtech třetích stran, které si zvolíte, a v závislosti na nastavení ochrany osobních údajů, které jste v těchto účtech třetích stran nastavili, mohou být na vašem účtu a prostřednictvím vašeho účtu ve Službách k dispozici osobní údaje, které zveřejníte na svých účtech třetích stran. Vezměte prosím na vědomí, že pokud se účet třetí strany nebo související služba stanou nedostupnými nebo pokud poskytovatel služby třetí strany ukončí náš přístup k takovému účtu třetí strany, obsah sociální sítě již nemusí být ve Službách a jejich prostřednictvím dostupný. Budete mít možnost kdykoli vypnout propojení mezi svým účtem ve Službách a účty třetích stran. UPOZORŇUJEME, ŽE VÁŠ VZTAH S POSKYTOVATELI SLUŽEB TŘETÍCH STRAN, KTEŘÍ JSOU SPOJENI S VAŠIMI ÚČTY TŘETÍCH STRAN, SE ŘÍDÍ VÝHRADNĚ SMLOUVOU (SMLOUVAMI) S TĚMITO POSKYTOVATELI SLUŽEB TŘETÍCH STRAN. Nevyvíjíme žádné úsilí, abychom zkontrolovali jakýkoli obsah sociálních sítí za jakýmkoli účelem, mimo jiné včetně správnosti, zákonnosti nebo neporušování práv, a za žádný obsah sociálních sítí neneseme odpovědnost. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že můžeme přistupovat k vašemu e-mailovému adresáři spojenému s účtem třetí strany a k vašemu seznamu kontaktů uloženému ve vašem mobilním zařízení nebo tabletu výhradně za účelem identifikace a informování těch kontaktů, které se rovněž zaregistrovaly k používání Služeb. Propojení mezi Službami a vaším účtem třetí strany můžete deaktivovat tak, že nás kontaktujete pomocí níže uvedených kontaktních údajů nebo prostřednictvím nastavení vašeho účtu (pokud je to relevantní). Pokusíme se odstranit veškeré informace uložené na našich serverech, které byly získány prostřednictvím takového účtu třetí strany, s výjimkou uživatelského jména a profilového obrázku, které se stanou přidruženými k vašemu účtu.

 1. WEBOVÉ STRÁNKY A OBSAH TŘETÍCH STRAN

Služby mohou obsahovat (nebo vám mohou být prostřednictvím Stránek zaslány) odkazy na jiné webové stránky (dále jen "webové stránky třetích stran"), jakož i články, fotografie, texty, grafiku, obrázky, návrhy, hudbu, zvuk, video, informace, aplikace, software a další obsah nebo položky, které patří třetím stranám nebo pocházejí od třetích stran (dále jen "obsah třetích stran"). Tyto Webové stránky třetích stran a Obsah třetích stran nejsou námi zkoumány, monitorovány ani kontrolovány z hlediska přesnosti, vhodnosti nebo úplnosti a my nejsme zodpovědní za žádné Webové stránky třetích stran, ke kterým získáte přístup prostřednictvím Služeb, ani za žádný Obsah třetích stran zveřejněný, dostupný nebo nainstalovaný prostřednictvím Služeb, včetně obsahu, přesnosti, urážlivosti, názorů, spolehlivosti, zásad ochrany osobních údajů nebo jiných zásad obsažených na Webových stránkách třetích stran nebo v Obsahu třetích stran. Zahrnutí, odkazování nebo povolení používání či instalace jakýchkoli Webových stránek třetích stran nebo jakéhokoli Obsahu třetích stran neznamená jejich schválení nebo podporu z naší strany. Pokud se rozhodnete opustit Služby a vstoupit na Webové stránky třetích stran nebo použít či nainstalovat jakýkoli Obsah třetích stran, činíte tak na vlastní nebezpečí a měli byste si být vědomi, že tyto Právní podmínky již nejsou závazné. Měli byste se seznámit s platnými podmínkami a zásadami, včetně zásad ochrany osobních údajů a shromažďování dat, všech webových stránek, na které přejdete ze Služeb nebo které se týkají aplikací, které používáte nebo instalujete ze Služeb. Veškeré nákupy, které uskutečníte prostřednictvím webových stránek třetích stran, budou probíhat prostřednictvím jiných webových stránek a od jiných společností a my neneseme žádnou odpovědnost v souvislosti s takovými nákupy, které jsou výhradně záležitostí mezi vámi a příslušnou třetí stranou. Souhlasíte a berete na vědomí, že neschvalujeme produkty nebo služby nabízené na webových stránkách třetích stran a že nás budete činit nevinnými z jakékoli škody způsobené nákupem takových produktů nebo služeb. Kromě toho nás budete činit nevinnými z jakýchkoli ztrát, které utrpíte, nebo škod, které vám vzniknou v souvislosti s jakýmkoli obsahem třetích stran nebo jakýmkoli kontaktem s webovými stránkami třetích stran.

 1. SPRÁVA SLUŽEB

Vyhrazujeme si právo, nikoliv však povinnost: (1) monitorovat služby, zda nedochází k porušování těchto právních podmínek; (2) podniknout příslušné právní kroky proti komukoli, kdo podle našeho vlastního uvážení porušuje zákon nebo tyto právní podmínky, mimo jiné včetně nahlášení takového uživatele orgánům činným v trestním řízení; (3) podle našeho vlastního uvážení a bez omezení odmítnout, omezit přístup, omezit dostupnost nebo zakázat (v technologicky proveditelném rozsahu) jakýkoli váš příspěvek nebo jeho část; (4) dle vlastního uvážení a bez omezení, upozornění nebo odpovědnosti odstranit ze Služeb nebo jinak zakázat všechny soubory a obsah, které jsou nadměrně velké nebo jakýmkoli způsobem zatěžují naše systémy; a (5) jinak spravovat Služby způsobem určeným k ochraně našich práv a majetku a k usnadnění řádného fungování Služeb.

 1. ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Záleží nám na ochraně osobních údajů a jejich zabezpečení. Prostudujte si prosím naše zásady ochrany osobních údajů: prihlaska.taborsokol.cz/privacy-policy. Používáním Služeb souhlasíte s tím, že se budete řídit našimi Zásadami ochrany osobních údajů, které jsou součástí těchto právních podmínek. Upozorňujeme, že Služby jsou hostovány ve Finsku a v České republice. Pokud ke Službám přistupujete z jiného regionu světa, kde platí zákony nebo jiné požadavky upravující shromažďování, používání nebo zveřejňování osobních údajů, které se liší od platných zákonů ve Finsku a Česku, pak dalším používáním Služeb přenášíte své údaje do Finska a Česka a výslovně souhlasíte s tím, aby byly vaše údaje přenášeny a zpracovávány ve Finsku a Česku.

 1. PORUŠOVÁNÍ AUTORSKÝCH PRÁV

Respektujeme práva duševního vlastnictví ostatních. Pokud se domníváte, že jakýkoli materiál dostupný ve Službách nebo jejich prostřednictvím porušuje autorská práva, která vlastníte nebo kontrolujete, neprodleně nás o tom informujte prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů (dále jen "Oznámení"). Kopie vašeho Oznámení bude zaslána osobě, která zveřejnila nebo uložila materiál uvedený v Oznámení. Upozorňujeme vás, že podle platných právních předpisů můžete nést odpovědnost za škodu, pokud v Oznámení uvedete nepravdivé údaje. Pokud si tedy nejste jisti, že materiál umístěný ve Službách nebo na nějž Služby odkazují, porušuje vaše autorská práva, měli byste nejprve zvážit kontaktování právníka.

 1. DOBA PLATNOSTI A UKONČENÍ

Tyto právní podmínky zůstávají v platnosti po celou dobu používání Služeb. BEZ OMEZENÍ JAKÉHOKOLI JINÉHO USTANOVENÍ TĚCHTO PRÁVNÍCH PODMÍNEK SI VYHRAZUJEME PRÁVO PODLE VLASTNÍHO UVÁŽENÍ A BEZ PŘEDCHOZÍHO UPOZORNĚNÍ NEBO ODPOVĚDNOSTI ODEPŘÍT PŘÍSTUP KE SLUŽBÁM A JEJICH POUŽÍVÁNÍ (VČETNĚ ZABLOKOVÁNÍ URČITÝCH IP ADRES) JAKÉKOLI OSOBĚ Z JAKÉHOKOLI DŮVODU NEBO BEZ DŮVODU, MIMO JINÉ I Z DŮVODU PORUŠENÍ JAKÉHOKOLI PROHLÁŠENÍ, ZÁRUKY NEBO DOHODY OBSAŽENÉ V TĚCHTO PRÁVNÍCH PODMÍNKÁCH NEBO JAKÉHOKOLI PLATNÉHO ZÁKONA NEBO NAŘÍZENÍ. MŮŽEME KDYKOLI A BEZ VAROVÁNÍ UKONČIT VAŠE POUŽÍVÁNÍ SLUŽEB NEBO ÚČAST NA NICH NEBO VYMAZAT VÁŠ ÚČET A JAKÝKOLI OBSAH NEBO INFORMACE, KTERÉ JSTE ZVEŘEJNILI, A TO PODLE VLASTNÍHO UVÁŽENÍ.

Pokud z jakéhokoli důvodu ukončíme nebo pozastavíme váš účet, je vám zakázáno registrovat se a vytvářet nový účet pod svým jménem, falešným nebo vypůjčeným jménem nebo jménem jakékoli třetí strany, a to i v případě, že můžete jednat jménem třetí strany. Kromě zrušení nebo pozastavení vašeho účtu si vyhrazujeme právo podniknout příslušné právní kroky, mimo jiné včetně občanskoprávních, trestních a soudních žalob.

 1. ZMĚNY A PŘERUŠENÍ

Vyhrazujeme si právo kdykoli a z jakéhokoli důvodu měnit, upravovat nebo odstraňovat obsah služeb podle vlastního uvážení a bez předchozího upozornění. Nejsme však povinni aktualizovat žádné informace v našich Službách. Za jakoukoli úpravu, změnu ceny, pozastavení nebo přerušení poskytování Služeb neneseme vůči vám ani žádné třetí straně odpovědnost.

Nemůžeme zaručit, že Služby budou vždy dostupné. Může dojít k hardwarovým, softwarovým nebo jiným problémům nebo k nutnosti provést údržbu související se Službami, což může mít za následek přerušení, zpoždění nebo chyby. Vyhrazujeme si právo Služby kdykoli a z jakéhokoli důvodu změnit, revidovat, aktualizovat, pozastavit, přerušit nebo jinak upravit, aniž bychom vás o tom informovali. Souhlasíte s tím, že neneseme žádnou odpovědnost za jakékoli ztráty, škody nebo nepříjemnosti způsobené nemožností přístupu ke Službám nebo jejich používání během jakéhokoli výpadku nebo přerušení poskytování Služeb. Žádné ustanovení těchto právních podmínek nás nezavazuje k údržbě a podpoře Služeb ani k poskytování jakýchkoli oprav, aktualizací nebo verzí v souvislosti s nimi.

 1. ROZHODNÉ PRÁVO

Tyto Právní podmínky se řídí a vykládají podle českého práva a použití Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží je výslovně vyloučeno. Pokud je vaše obvyklé bydliště v EU a jste spotřebitelem, máte navíc ochranu, kterou vám poskytují závazná ustanovení právních předpisů v zemi vašeho bydliště. TJ Sokol Poruba z.s. i vy sami souhlasíte s tím, že se podřizujete nevýlučné soudní pravomoci soudů v České republice, což znamená, že se můžete domáhat ochrany svých práv na ochranu spotřebitele v souvislosti s těmito právními podmínkami v České republice nebo v zemi EU, ve které máte bydliště.

 1. ŘEŠENÍ SPORŮ Neformální jednání

Za účelem urychlení řešení a kontroly nákladů jakéhokoli sporu, rozporu nebo nároku souvisejícího s těmito právními podmínkami (dále jen "spor" a společně "spory"), který jste vznesli vy nebo my (jednotlivě "strana" a společně "strany"), se strany dohodly, že se nejprve pokusí o neformální jednání o jakémkoli sporu (s výjimkou sporů výslovně uvedených níže) po dobu nejméně třiceti (30) dnů před zahájením rozhodčího řízení. Takové neformální jednání je zahájeno na základě písemného oznámení jedné strany druhé straně.

Závazné rozhodčí řízení

Veškeré spory vyplývající ze vztahů mezi stranami těchto právních podmínek budou rozhodovány jedním rozhodcem, který bude vybrán v souladu s Rozhodčím a vnitřním řádem Evropského rozhodčího soudu, který je součástí Evropského rozhodčího centra se sídlem ve Štrasburku, a který je platný v době podání návrhu na rozhodčí řízení a jehož přijetí této doložky představuje přijetí. Sídlem rozhodčího soudu je Ostrava, Česká republika. Jednacím jazykem je čeština. Rozhodným hmotným právem je české právo.

Omezení

Smluvní strany se dohodly, že případné rozhodčí řízení se omezí na spor mezi smluvními stranami jednotlivě. V plném rozsahu povoleném zákonem (a) žádné rozhodčí řízení nesmí být spojeno s žádným jiným řízením; (b) neexistuje žádné právo ani oprávnění k tomu, aby jakýkoli Spor byl rozhodován hromadně nebo aby byly použity postupy hromadné žaloby; a (c) neexistuje žádné právo ani oprávnění k tomu, aby jakýkoli Spor byl veden jako údajný zástupce jménem široké veřejnosti nebo jakýchkoli jiných osob.

Výjimky z neformálního jednání a rozhodčího řízení

Strany se dohodly, že výše uvedená ustanovení o neformálních jednáních a závazném rozhodčím řízení se nevztahují na následující spory: (a) spory, jejichž cílem je vymáhání nebo ochrana práv duševního vlastnictví některé ze stran nebo které se týkají jejich platnosti; (b) spory související s obviněním z krádeže, pirátství, narušení soukromí nebo neoprávněného použití nebo z nich vyplývající; a (c) spory o soudní zákaz. Pokud bude toto ustanovení shledáno nezákonným nebo nevymahatelným, pak se žádná ze stran nerozhodne rozhodnout jakýkoli Spor spadající do části tohoto ustanovení, která byla shledána nezákonnou nebo nevymahatelnou, a takový Spor bude rozhodnut příslušným soudem v rámci soudů uvedených pro příslušnost výše, a strany souhlasí s tím, že se podrobí osobní příslušnosti tohoto soudu.

 1. OPRAVY

Ve Službách se mohou vyskytovat informace, které obsahují tiskové chyby, nepřesnosti nebo opomenutí, včetně popisů, cen, dostupnosti a různých dalších informací. Vyhrazujeme si právo opravit jakékoli chyby, nepřesnosti nebo opomenutí a kdykoli změnit nebo aktualizovat informace ve Službách bez předchozího upozornění.

 1. ZŘEKNUTÍ SE POVINNOSTÍ

SLUŽBY JSOU POSKYTOVÁNY PODLE STAVU A DOSTUPNOSTI. SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE SLUŽBY POUŽÍVÁTE NA VLASTNÍ RIZIKO. V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉM ZÁKONEM SE ZŘÍKÁME VŠECH ZÁRUK, VÝSLOVNÝCH NEBO PŘEDPOKLÁDANÝCH, V SOUVISLOSTI SE SLUŽBAMI A JEJICH POUŽÍVÁNÍM, VČETNĚ, BEZ OMEZENÍ, PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK PRODEJNOSTI, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL A NEPORUŠOVÁNÍ PRÁV. NEPOSKYTUJEME ŽÁDNÉ ZÁRUKY ANI PROHLÁŠENÍ O PŘESNOSTI NEBO ÚPLNOSTI OBSAHU SLUŽEB ANI OBSAHU JAKÝCHKOLI WEBOVÝCH STRÁNEK NEBO MOBILNÍCH APLIKACÍ, NA KTERÉ JSOU SLUŽBY PROPOJENY, A NEPŘEBÍRÁME ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI (1) CHYBY, OMYLY NEBO NEPŘESNOSTI OBSAHU A MATERIÁLŮ, (2) ZRANĚNÍ OSOB NEBO ŠKODY NA MAJETKU JAKÉKOLI POVAHY, KTERÉ JSOU DŮSLEDKEM VAŠEHO PŘÍSTUPU KE SLUŽBÁM A JEJICH POUŽÍVÁNÍ, (3) JAKÝKOLI NEOPRÁVNĚNÝ PŘÍSTUP K NAŠIM ZABEZPEČENÝM SERVERŮM A/NEBO K JAKÝMKOLI OSOBNÍM ÚDAJŮM A/NEBO FINANČNÍM INFORMACÍM NA NICH ULOŽENÝM NEBO JEJICH POUŽITÍ, (4) JAKÉKOLI PŘERUŠENÍ NEBO ZASTAVENÍ PŘENOSU DO SLUŽEB NEBO ZE SLUŽEB, (5) JAKÉKOLI CHYBY, VIRY, TROJSKÉ KONĚ NEBO PODOBNÉ ÚTOKY, KTERÉ MOHOU BÝT DO SLUŽEB NEBO JEJICH PROSTŘEDNICTVÍM PŘENESENY TŘETÍ STRANOU, A/NEBO (6) JAKÉKOLI CHYBY NEBO OPOMENUTÍ V OBSAHU A MATERIÁLECH NEBO ZA JAKÉKOLI ZTRÁTY NEBO ŠKODY JAKÉHOKOLI DRUHU VZNIKLÉ V DŮSLEDKU POUŽÍVÁNÍ JAKÉHOKOLI OBSAHU ZVEŘEJNĚNÉHO, PŘENESENÉHO NEBO JINAK ZPŘÍSTUPNĚNÉHO PROSTŘEDNICTVÍM SLUŽEB. NERUČÍME, NESCHVALUJEME, NEGARANTUJEME ANI NEPŘEBÍRÁME ODPOVĚDNOST ZA ŽÁDNÝ PRODUKT NEBO SLUŽBU INZEROVANOU NEBO NABÍZENOU TŘETÍ STRANOU PROSTŘEDNICTVÍM SLUŽEB, JAKÝCHKOLI WEBOVÝCH STRÁNEK, NA KTERÉ VEDOU HYPERTEXTOVÉ ODKAZY, ANI ZA ŽÁDNOU WEBOVOU STRÁNKU NEBO MOBILNÍ APLIKACI UVEDENOU V JAKÉMKOLI BANNERU NEBO JINÉ REKLAMĚ, A NEBUDEME STRANOU ANI NIJAK NEODPOVÍDÁME ZA SLEDOVÁNÍ JAKÉKOLI TRANSAKCE MEZI VÁMI A POSKYTOVATELI PRODUKTŮ NEBO SLUŽEB TŘETÍCH STRAN. STEJNĚ JAKO V PŘÍPADĚ NÁKUPU PRODUKTU NEBO SLUŽBY PROSTŘEDNICTVÍM JAKÉHOKOLI MÉDIA NEBO V JAKÉMKOLI PROSTŘEDÍ BYSTE SE MĚLI ŘÍDIT SVÝM NEJLEPŠÍM ÚSUDKEM A V PŘÍPADĚ POTŘEBY POSTUPOVAT OBEZŘETNĚ.

 1. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI erms.

KONTAKTUJTE NÁS

Chcete-li vyřešit stížnost týkající se Služeb nebo získat další informace týkající se používání Služeb, kontaktujte nás na adrese:

TJ Sokol Poruba z.s.

Vřesinská 121/97

Ostrava 70800

Czechia

Tel: +420739707333

info@sokolporuba.cz